Uddannelsesbeskrivelse

Dansk selskab for Urologisk, Gynækologisk og Obstetrisk Fysioterapi har lavet ny uddannelsesbeskrivelse for fremtidig efteruddannelse indenfor specialet

Uddannelsesbeskrivelse for efteruddannelse i Dansk selskab for Urologisk, Gynækologisk og Obstetrisk Fysioterapi

i alt 15 ECTS

Efteruddannelsen består af fire moduler, hvor der sideløbende arbejdes med obligatorisk litteratur, teoriopgaver og patientbehandling. Det samlede omfang svarende 15 ECTS point bestående af:

 • 130 konfrontationstimer (3 x 5 kursusdage og 1 x 3 kursusdage)
 • 200 timer med teori og litteraturstudier
 • 75 timer inkl.  logbog over patientbehandlinger, samt skriftlige hjemmeopgaver

 

 

Almen information om efteruddannelsen

Der vil blive udsendt litteratur inden hvert modul, som det forventes, at man har læst inden kursets opstart.

Efteruddannelsen er på postgraduat niveau. Teoretisk læsning indeholder læsning i dansksprogede og engelsksprogede lærebøger, samt videnskabelige artikler på engelsk.

Modul 1-3 udgøres af 5 undervisningsdage hver, fordelt over 2 weekender med 14 dages mellemrum. Første weekend har 3 undervisningsdage (fredag-søndag) og sidste weekend har 2 undervisningsdage (lørdag-søndag). Modul 4 foregår over 3 dage (fredag-søndag).

Modul 1 og 2 skal tages i rækkefølge, mens modul 3 og 4 kan tages i vilkårlig rækkefølge. Man er efter deltagelse i modul 1 i stand til selvstændigt at kunne behandle patienter med inkontinens fysioterapeutisk.

 

Da uddannelsen indebærer praktisk undervisning i undersøgelse og behandling af bækkenbundens muskler, forventes det at deltagerne tillader at lade sig  undersøge vaginalt og analt af deres meddeltagere.

Logbogen indeholder undersøgelsesskema og refleksionsskema. Det forventes at deltagere inden deltagelse i modul 2, har udfyldt denne i forbindelse med behandling af 5 patienter med inkontinens. Logbogen anvendes desuden i forbindelse med modul 3, hvor den anvendes til refleksion og beskrivelse af smertepatienter fra egen praksis.

 

Læringsmål for uddannelsen

 
Viden

 • Anatomi og funktion relateret til underliv og bækkenbund hos mænd og kvinder
 • Identifikation af dysfunktioner relateret til underliv og bækkenbund hos voksne mænd og kvinder
 • Diagnostik, differentialdiagnoser og valg af passende behandlingsstrategi til voksne med dysfunktioner relateret til underliv og bækkenbund
 • Vælge og prioritere passende behandlingsstrategi i forhold til den enkelte patient
 • Basalviden om ikke-fysioterapeutiske behandlingsstrategier til urologiske, gynækologiske og obstetriske patienter
 • Basal viden om den normale seksual-funktion og seksuelle dysfunktioner relateret til specialet
 • Smerteteori, smertetypediagnostik og klinisk smerteanalyse
 • Undervisning og patientinddragelse i forhold til patienter med urologiske, gynækologiske og obstetriske problemer
 • Etik, patientsikkerhed og hygiejne
  • Evidensbaseret praksis og effektmåling
  • Dokumentation af egen praksis med henblik på vidensdeling

 

Færdigheder

 • Mestrer relevante undersøgelses- og behandlingsmetoder knyttet til specialet
 • Kan analysere konkrete problemstillinger ved hjælp af klinisk ræssonnering
 • Kan mundtligt og skriftligt formidle faglig information til patienter, samt formidle kliniske problemstillinger og løsninger til andre fagpersoner
 • Kan vælge og anvende relevante kliniske måleredskaber med henblik på at anvende disse til evaluering af patientbehandling
 • Kan afdække og analysere etiske problemstillinger i forhold til patientbehandling

 

Kompetencer

 • Kan selvstændigt anvende fysioterapeutiske undersøgelsesteknikker og behandlingsmetoder, samt gennemføre strukturerede fysioterapeutiske rehabiliteringsforløb hos mænd og kvinder med dysfunktioner i underliv og bækkenbund
 • Kan indgå som ligeværdig partner i et tværfagligt samarbejde, og er i stand til at afdække egne læringsbehov for at kunne medvirke i dette

 

Godkendelse af uddannelsesforløb

 • Tilstedeværelse og aktiv deltagelse på alle 4 moduler
 • Godkendte teoretiske opgaver i forbindelse med alle 4 moduler
 • Godkendte praktiske prøver
 • Godkendte logbøger

 

 

Modul 1: Grundlæggende kursus i fysioterapeutisk undersøgelse og behandling af voksne med inkontinens.

Formål:

At kunne gennemføre en fysioterapeutisk undersøgelse og behandling af voksne mennesker med inkontinens, og herunder at kunne udarbejde og tilrettelægge et træningsforløb såvel individuelt som på hold.

Læringsmål:

 • At opnå viden til bækkenbundens anatomi og funktion
 • At viden om, og at kunne differentiere mellem forskellige typer af urin- og analinkontinens hos voksne
 • At få kendskab til minimal care og inkontinenshjælpemidler
 • At få kendskab til medicinsk behandling samt forskellige operationstyper
 • At kunne foretage en fysioterapeutisk undersøgelse af bækkenbundsmusklerne og den anale sphincters funktion
 • At kunne planlægge og evaluere et individuelt træningsprogram ud fra den fysioterapeutiske undersøgelse, inklusiv pædagogiske og didaktiske overvejelser
 • At kunne planlægge et træningsprogram med henblik på gruppeundervisning af mennesker med inkontinens inkl. pædagogiske og didaktiske overvejelser.
 • At få kendskab til brug af biofeedback og el-stimulation som en del af behandlingen

Undervisningsform: Undervisningen er en blanding af teoretiske oplæg, praktik og gruppearbejde.

Indhold:

 • Teoretisk gennemgang af underlivets anatomi og funktion hos kvinder og mænd
 • Teoretisk gennemgang af årsager til urin- og analinkontinens
 • Teoretisk gennemgang af ikke-fysioterapeutiske behandlingsmetoder til afhjælpning af inkontinens, herunder minimal care principperne, medicinsk behandling og kirurgiske indgreb
 • Teoretisk gennemgang af træningsfysiologiske principper i forhold til udarbejdelse og tilrettelæggelse af individuelle, såvel som holdforløb
 • Praktisk afprøvning af den fysioterapeutiske undersøgelse og vurdering af bækkenbundens muskler
 • Praktisk afprøvning af de fysioterapeutiske instruktion i forbindelse med individuel bækkenbundstræning, såvel som på hold
 • Praktisk afprøvning af biofeedback og el-stimulering

Bedømmelsesform: Praktisk og skriftlig: Praktisk evaluering foregår i forbindelse med undervisningen, og en skriftlig opgave som besvares mellem de to undervisningsweekender.


Bedømmelse: Godkendt eller ikke godkendt. Deltagere har mulighed for at gennemføre både praktisk og skriftlig opgave igen, hvis disse ikke er godkendt.

Merit: 3*/4 ECTS point

*Modulet har tidligere været vurderet til 3 ECTS point, hvilket er i underkanten ift. arbejdsbelastning. Deltagere som tidligere har deltaget på modulet vil få opskrevet deres ECTS ved ønske om dette.

 

 

Modul 2: Fysioterapeutisk undersøgelse og behandling patienter med dysfunktioner i bækkenbunden

Forudsætning:  At man har taget det grundlæggende kursus i undersøgelse og behandling af inkontinens hos voksne. At man  har tilegnet sig praktisk erfaring. Det vil sige, at man kan fremsende logbog for behandling af minimum 5 patienter.

Formål: At kunne gennemføre undersøgelse og behandling af dysfunktioner i bækkenbunden relateret til vaginal fødsel og følger heraf. At kunne behandle dysfunktion af bækkenbunden hos mænd efter kirurgi i området.

Læringsmål:

 • At kunne identificere underlivets- og bækkenbundens strukturer hos kvinder
 • At opnå viden til bækkenbundens strukturer i relation til graviditet og fødsel
 • At opnå viden om følger efter vaginal fødsel på bækkenbundens strukturer
 • At opnå viden om typiske symptomer relateret til genital prolaps
 • At opnå kendskab til tegn på objektiv genital prolaps
 • At tilegne sig viden om mandens bækkenbund og urologiske sygdomme
 • At opnå kendskab underlivets- og bækkenbundens strukturer hos mænd
 • At kunne ræsonnere klinisk i forhold til sammenhænge mellem symptomer og undersøgelsesfund i relation til bækkenbundens strukturer hos henholdsvis mænd og kvinder
 • At opnå kendskab til den normale fordøjelse og defækation
 • At kunne instruere i korrekt defækationsteknik samt relevant brug af laksantia og hjælpemidler til tarmtømning


Undervisningsform: Undervisningen er en blanding af teoretiske oplæg, praktik, og gruppearbejde.

Indhold:

 • Teoretisk gennemgang af bækkenbunden i forbindelse med graviditet og fødsel
 • Teoretisk gennemgang af forekomst, årsager, symptomer og herunder identifikation af genital prolaps
 • Praktisk identifikation af den kvindelige bækkenbunds strukturer, herunder genital prolaps og skader på muskulatur og støttevæv
 • Teoretisk gennemgang af mandens bækkenbund i relation til kirurgi i området
 • Teoretisk gennemgang af den normale fordøjelse og defækation
 • Praktisk afprøvning af teknikker til bedring af defækation og afhjælpning af obstrueret defækation

Bedømmelsesform: Praktisk og skriftlig: Praktisk evaluering foregår i forbindelse med undervisningen, og en skriftlig opgave som besvares mellem de to undervisningsweekends.

Bedømmelse: Godkendt eller ikke godkendt. Deltagere har mulighed for at gennemføre både praktisk og skriftlig opgave igen, hvis disse ikke er godkendt.

Merit: 4 ECTS point

 

 

Modul 3: Fysioterapeutisk undersøgelse og behandling af smerter i underliv og bækkenbund

Forudsætning: At have deltaget på det grundlæggende kursus i undersøgelse og behandling af inkontinens hos voksne, og det videregående kursus i undersøgelse og behandling af patienter med bækkenbundsproblemer.
Som deltager skal du have en solid erfaring med at arbejde med patienter indenfor fagområdet.

Formål: at opnå en dybdegående viden om smertefysiologi, specifikke symptomer og sygdomme, samt differentialdiagnoser hos patienter med smertetilstande i underlivet og i bækkenbunden, samt at kunne anvende relevante undersøgelses- og behandlingsmetoder til patientgruppen.

Læringsmål:

 • At kunne beskrive og forstå smertens fysiologiske, psykologiske, sociale og eksistentielle aspekter
 • At kende og diskutere definitioner, klassifikationer og taksonomi i forbindelse med kliniske smertetilstande ud fra aktuel videnskabelig litteratur
 • At kunne redegøre for og diskutere smerte- og funktionsproblemer ud fra den biopsykosociale interaktionsmodel
 • At opnå viden om tilstande i underlivet og i bækkenbunden, som kan medføre smerter
 • At opnå kendskab til kognitiv smertebehandling
 • At tilegne sig redskaber til samtale og anamnese i forbindelse med smerter i underliv eller bækkenbund
 • At opnå kendskab til relevante behandlingsmetoder og at kunne planlægge individualiserede og evidensbaserede behandlings- og rehabiliteringsstrategier til patienter med akutte, sub-akutte og langvarige smerter i underliv og bækkenbund

Undervisningsform: Undervisningen er en blanding af teoretiske oplæg, praktik, og gruppearbejde.

Indhold:

 • Teoretiske oplæg om smertefysiologi, smerteklassifikation og smerteanalyse
 • Teoretiske oplæg om årsager til smertetilstande i underliv og bækkenbund
 • Teoretiske og praktisk undervisning i udredning af smerter, herunder brug af smertescore og evalueringsredskaber
 • Teoretisk og praktisk undervisning i patientuddannelsen og smertekommunikation og smertebehandling

Bedømmelsesform: Efter modulet skal deltagere aflevere case rapport på en selvvalgt patient. Case rapporten skal indeholde: Smerteteori, evaluering af smerte i forhold til måleredskaber, beskrivelse af objektiv undersøgelse og overvejelser i forhold til differentialdiagnoser, samt overvejelser vedrørende behandling.

Merit: 4 ECTS point

Bedømmelse: Godkendt eller ikke godkendt. Deltagere har mulighed for at gennemføre både praktisk og skriftlig opgave igen, hvis disse ikke er godkendt

 

 

Modul 4: Sexologi for fysioterapeuter som arbejder med urologiske, gynækologiske og obstetriske patienter

Forudsætning: at have deltaget på det grundlæggende kursus i undersøgelse og behandling af voksne med inkontinens, og det videregående kursus i undersøgelse og behandling af patienter med bækkenbundsproblemer.  Det er en fordel som deltager at have solid erfaring i undersøgelse og behandling af patienter med dysfunktioner i bækkenbunden.

Formål:  At tilegne sig viden om seksualitet og seksuelle dysfunktioner relateret til det urogynækologiske område.

Læringsmål:

 • At opnå viden om den kvindelige og mandlige seksualitet
 • At opnå kendskab til udbredelse, udredning og almen behandling af seksuelle problemer og dysfunktioner hos kvinder og mænd
 • At opnå viden omkring seksualiteten hos den urologiske, gynækologiske og obstetriske patient.
 • At kunne anvende PLISSIT modellen i samtalen med patienten
 • At opnå viden om brugen af sexologiske spørgeskemaer
 • At opnå kendskab til seksuelle hjælpemidler

Undervisningsform: teoretiske oplæg, gruppearbejde og individuelle opgaver.

Indhold:

 • Teoretiske oplæg om den almene seksualitet
 • Teoretiske oplæg seksuelle dysfunktioner og behandlingsmetoder
 • Oplæg og gruppearbejde om PLISSIT modellen, anamnese og kommunikation omkring seksualitet hos urologiske, gynækologiske og obstetriske patienter
 • Præsentation af seksuelle hjælpemidler
 • Individuelle skriftlige opgaver

Bedømmelsesform: Efter modulet skal deltagerne besvare en opgave vedrørende den teoretiske viden om almen seksualitet og om seksualitet i forhold til behandling af urologiske, gynækologiske og obstetriske patienter.

Merit: 3 ETCS point

 

 

Modul 5: Obstetrisk Modul

Forudsætning: at have deltaget på det grundlæggende kursus i undersøgelse og behandling af voksne med inkontinens (modul 1), og det videregående kursus i undersøgelse og behandling af patienter med bækkenbundsproblemer (modul 2).  Det er en fordel som deltager at have solid erfaring i undersøgelse og behandling af patienter med dysfunktioner i bækkenbunden.

Det forventes at man inden modulet har opdateret sin viden om dysfunktioner i bækkenbunden relateret til fødsel herunder fødselsbristninger og udvikling af inkontinens, genital prolaps, da denne viden er implicit for deltagelse.

 

Formål:  At kunne tilrettelægge fødselsforberedelse, vejledning i træning før efter fødslen både individuelt og på hold, samt at kunne behandle graviditets- og efterfødselsrelaterede gener ud fra evidensbaseret praksis.

Læringsmål:

 • At opnå viden om den normale og den komplicerede graviditet.
 • At opnå viden om den normale og komplicerede fødsel.
 • At opnå viden om kejsersnit, både planlagt, akut og komplikationer relateret til kejsersnit, herunder faktorer som fysioterapeuten skal have fokus på.
 • At kunne undervise i fødselsforberedelse og ikke-medicinsk fødselssmertelindring ud fra et fysioterapeutisk perspektiv.
 • At kunne tilrettelægge hensyntagende fysisk træning og ergonomi til gravide på baggrund af klinisk ræssonering både individuelt og på hold.
 • At kunne tilrettelægge hensyntagende fysisk træning og ergonomi til kvinder postpartum på baggrund af klinisk ræssonering både individuelt og på hold.
 • At kunne diagnosticere samt anvende relevante undersøgelses- og behandlingsteknikker til kvinder med graviditetsrelaterede bækkensmerter.
 • At have kendskab til nationale tværfaglige retningslinjer vedr. graviditet og fødsel.
 • At kunne undersøge, klinisk ræsonnere og behandle fysiske gener postpartum (fx rectus diastase og bækkensmerter) ud fra et fysioterapeutisk perspektiv.
 • At have kendskab til hjælpemidler til gravide og postpartum kvinder.

Undervisningsform: Undervisningen er en blanding af teoretiske oplæg, praktiske øvelser og gruppearbejde.

Indhold:

 • Den normale graviditet og jordmoderens rolle i fødselsforberedelse ved jordemoder.
 • Den normale fødsel og jordmoderens rolle i fødslen ved jordemoder.
 • Den kompliceret graviditet og fødsel (inkl. Kejsersnit) ved obstetriker.
 • Fødselsforberedelse ved fysioterapeut inkl. afprøvning af teknikker (ikke medicinsk smertelindring, fødeergonomi, vejrtrækningsteknikker, presseteknik, afspænding, tværfagligt samarbejde)
 • Graviditetstræning ved fysioterapeut (ergonomi, holdning, vand, mavemuskler, kontraindikationer, træningstilrettelæggelse, forebyggelse af GRB, rectus diastase, inkontinens osv.)
 • Forelæsning og praksis afprøvning om efterfødselstræning ved fysioterapeut. (Ergonomi, rectus diastase) inkl. Gruppearbejde ift. Målgrupperne efter- og førfødsel, bassin, udendørs, hjemmetræning og Kejsersnit.
 • Graviditetsrelateret bækkensmerter. Basis teori, undersøgelse, behandling, tests, øvelsesvalg ved Fysioterapeut. inkl. praksis udvendig individuel palpation.
 • Hjælpemidler/redskaber til gravide og efterfødselskvinder ved fysioterapeut.
 • Klinisk ræssonering over egen praksis ved individuelle konsultationer med kvinder postpartum og casearbejde.

Bedømmelsesform: Praktisk og skriftlig: Praktisk evaluering foregår i forbindelse med undervisningen. Senest 3 uger efter modulet skal deltagere aflevere case rapport ud fra en case som trækkes på sidste dagen for modulet. Case rapporten skal indeholde: Baggrundsviden om den valgte case hvor relevant litteratur inddrages; undersøgelse og overvejelse af diff. diagnoser ift casen, fysioterapeutiske overvejelser vedr. beh. og træningstilrettelæggelse, evaluering af indsatsen, konklusion, Referencer.

Bedømmelse: Godkendt eller ikke godkendt. Deltagere har mulighed for at gennemføre

både caserapporten igen, hvis den ikke er godkendt.

 

Merit: 4 ECTS point.

60 forberedelsestimer (litteratur på dansk og engelsk)

40 fremmødetimer

20 timer til udarbejdelse af caserapport